พันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ 김난도

ISBN:

Published:

Paperback

257 pages


Description

พันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่  by  김난도

พันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ by 김난도
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 257 pages | ISBN: | 8.45 Mb

หนังสือ พันครังทีหวันไหวกวาจะเปนผูใหญ เปรียบเสมือนเปนคูมือสรางแรงบันดาลใจสำหรับคนทีทดทอใจในวัยทำงานทีเริมเดินออกจากมหาวิทยาลัย ทามกลางพลังวัยรุนทีไดสินสุดลง...ในทีสุดคนหนุมสาวผูวาดฝันถึงอนาคตทีสดใสกกาวเขาสูสนามแขงขันทียากขึนมาอีกระดับ ดMoreหนังสือ พันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เปรียบเสมือนเป็นคู่มือสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ทดท้อใจในวัยทำงานที่เริ่มเดินออกจากมหาวิทยาลัย ท่ามกลางพลังวัยรุ่นที่ได้สิ้นสุดลง...ในที่สุดคนหนุ่มสาวผู้วาดฝันถึงอนาคตที่สดใสก็ก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันที่ยากขึ้นมาอีกระดับ ด้วยการนำเสนอคุณสมบัติเฉพาะตนเพื่อสมัครงาน จนวันหนึ่งเพียงพริบตาเดียว เราก็กลายเป็นผู้ใหญ่ หาเงิน จ่ายภาษี แต่งงาน และมีลูก...เราต้องรับบทบาทผู้ใหญ่ทั้งที่ยังไม่พร้อม เวลาเตรียมพร้อมที่มีไม่มาก ทำให้ต้องเสแสร้งรับบทบาทเป็นผู้ใหญ่โดยเล่มนี้จะพาไปขยี้ปมความรู้สึกเจ็บปวดของคนกลุ่มนี้ ที่ใช้ชีวิตท่ามกลางความสับสนและยุ่งเหยิง และพยายามฝังความเจ็บปวดให้ลึกที่สุดของหัวใจ รอเวลาผ่านไปจนกว่าบาดแผลจากความเจ็บปวดจะเริ่มตกสะเก็ดเอง จนกระทั่งไม่รู้สึกว่านั่นคือความเจ็บปวดอีกต่อไป เพราะหากพูดว่าเจ็บปวดก็เกรงจะถูกมองว่าเป็นเด็กอ่อนแอ จึงเลือกเก็บงำความรู้สึกและซ่อนความเจ็บปวดไว้เพียงลำพัง...จะดีไหมที่เราจะอ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อสลายปมความเจ็บปวดและลุกขึ้นสู้อีกครั้ง เพื่อการเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงทั้งนี้จะแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น 4 Part ใหญ่ๆ ดังนี้- PART 1 : Amor fati จงรักในชะตาชีวิตของคุณ- PART 2 : คนหนุ่มสาว จงก้าวไปสู่โลกภายนอก- PART 3 : จงพบ จงรัก และจงใช้ชีวิต- PART 4 : แด่คุณที่กำลังจะฟื้นคืนชีพEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "พันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่":


esencjalistka.expbooks1000.site

©2010-2015 | DMCA | Contact us