Make a Wish! เกมซานต้าตามล่าหัวใจ TheLittleFinger

ISBN:

Published:

Paperback

216 pages


Description

Make a Wish! เกมซานต้าตามล่าหัวใจ  by  TheLittleFinger

Make a Wish! เกมซานต้าตามล่าหัวใจ by TheLittleFinger
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 216 pages | ISBN: | 5.70 Mb

เบือจริงๆ พอใกลถึงวันคริสตมาส รานคาสวนใหญจะตองตกแตงรานใหมกันทังนัน -O-” แลวคนทีไมเคยสมหวังในสิงทีขอจากซานตาคลอสอยางฉันยังจะเชือเรืองพวกนีไปเพืออะไร สูอยูกับความจริงแลวยอมรับวา...ตัวเองเปนคนไรคูตุนาหงันตอไปดีกวา กระซิกๆ TOT แตใครจะคาดคิดละวาชวงกMoreเบื่อจริงๆ พอใกล้ถึงวันคริสต์มาส ร้านค้าส่วนใหญ่จะต้องตกแต่งร้านใหม่กันทั้งนั้น -O-” แล้วคนที่ไม่เคยสมหวังในสิ่งที่ขอจากซานตาคลอสอย่างฉันยังจะเชื่อเรื่องพวกนี้ไปเพื่ออะไร สู้อยู่กับความจริงแล้วยอมรับว่า...ตัวเองเป็นคนไร้คู่ตุนาหงันต่อไปดีกว่า กระซิกๆ TOT แต่ใครจะคาดคิดล่ะว่าช่วงก่อนเทศกาลแห่งความสุขในครั้งนี้จะเกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นกับฉัน เมื่อฉันได้มีโอกาสพบกับซานตาคลอสในชุดฮาวาย (?) แบบไม่บังเอิญตัวเป็นๆ OoO!!

แถมตาลุงนั่นยังเชื้อเชิญให้ฉันร่วมเล่นเกมที่มีรางวัลเป็นความปรารถนาอันสูงสุด ด้วยการตามล่าหาความปรารถนาของคนห้าสิบคนให้ครบก่อนเที่ยงของวันที่ยี่สิบสี่ธันวา แถมงานนี้ยังมี ‘คีฟ’ หนุ่มมาดกวนซึ่งเป็นผู้โชคดีได้รับเลือกให้เล่นเกมนี้แข่งกับฉันด้วยนะ งานนี้ฉันจะต้องชนะ เพื่อให้ความปรารถนาที่วาดฝันไว้กลายเป็นจริงให้ได้ /(^O^)/Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Make a Wish! เกมซานต้าตามล่าหัวใจ":


esencjalistka.expbooks1000.site

©2010-2015 | DMCA | Contact us