ฝากรักเคียงใจ เรซิน

ISBN:

Published:

256 pages


Description

ฝากรักเคียงใจ  by  เรซิน

ฝากรักเคียงใจ by เรซิน
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 256 pages | ISBN: | 6.15 Mb

ผมรักคุณคนถูกสารภาพรักแบบไมทันตังตัวอึงไปนิด เพราะไมคิดวาจูๆ จะไดยินถอยคำทีรอฟังมานาน ถึงบรรยากาศมันจะไมสุดแสนโรแมนติกอยางทีเคยคิดไวเลนๆ แตเพียงแคไดฟังคำรักตรงๆ ชัดๆ จากปากชายหนุม แคนีเธอกไมตองการอะไรอีกแลวโลกทังใบสวางสดใส ทีเคยงอนทีนอยใจเปMoreผมรักคุณคนถูกสารภาพรักแบบไม่ทันตั้งตัวอึ้งไปนิด เพราะไม่คิดว่าจู่ๆ จะได้ยินถ้อยคำที่รอฟังมานาน ถึงบรรยากาศมันจะไม่สุดแสนโรแมนติกอย่างที่เคยคิดไว้เล่นๆ แต่เพียงแค่ได้ฟังคำรักตรงๆ ชัดๆ จากปากชายหนุ่ม แค่นี้เธอก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วโลกทั้งใบสว่างสดใส ที่เคยงอนที่น้อยใจเป็นอันหายหมด ดวงตาพร่าพรายมองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากผู้ชายตรงหน้า ไม่ได้ยินเสียงใดนอกจากคำรักที่ดังกลับไปกลับมาอยู่ในหัว และพูดไม่ออก บอกไม่ถูก ทำได้เพียงยิ้มกว้างสุดชีวิตแล้วโผกอดตอบรับคำรักด้วยสัมผัสแทน...



Enter the sum





Related Archive Books



Related Books


Comments

Comments for "ฝากรักเคียงใจ":


esencjalistka.expbooks1000.site

©2010-2015 | DMCA | Contact us